Kriteriji društva za pridobitev naziva supervizor

Društvo za supervizijo
Kardeljeva ploščad 16
Ljubljana

KRITERIJI DRUŠTVA ZA SUPERVIZIJO, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SUPERVIZOR (sprejeti na skupščini leta 2001)

Kriteriji Društva za supervizijo, ki jih mora izpolnjevati supervizor/ka, opredeljujejo osnovne pogoje, ki jih mora po mnenju Društva izpolnjevati supervizor/ka, da lahko kompetentno izvaja supervizijski proces. Kriteriji so usklajeni z minimalnimi formalnimi standardi za izobraževanje supervizorjev/supervizork, sprejetimi na skupščni ANSE – Association of national organizations for supervision in Europe (September 2006).

Kriteriji so izdelani predvsem z namenom, da bi služili kot orientacija uporabnikom/cam supervizije pri izboru supervizorja/ke in ponuja možnost uporabnikom/cam supervizije, da se, kadar je to potrebno (na primer pred financiranjem), sklicujejo nanje.

Društvo za supervizijo priznava ustrezno usposobljenost supervizorju/supervizorki, ki je :

 1. a) zaključil/a v Sloveniji verificiran program supervizije
 2. b) zaključil/a drug izobraževalni program iz supervizije, za katerega bo Društvo ugotovilo, da je ustrezen.
 3. c) Društvo priznava ustrezno usposobljenost tudi tistim supervizorjem/kam, ki zadovoljujejo kriterije društva, pa niso zaključili nobenega v prejšnjem odstavku omenjenega usposabljanja. V takem primeru lahko Društvo na osnovi predložene dokumentacije izda mnenje o tem, da predlagatelj/ica izpolnjuje kriterije, ki jih mora po mnenju Društva izpolnjevati supervisor/ka in ga/jo registrira kot supervizorja/ko.

I. ZNANJA (teoretična in izkustvena)

 1. Nivo izobrazbe: po bolonjski reformi dokončana 2. stopnja študija ali dokončana 1. stopnja in dokazani ekvivalent za 2.stopnjo
 2. Smer izobrazbe: Humanistična/družboslovna smer študija ali dokazani ekvivalent
 3. Kontinuirano izobraževanje za različne aktivnosti, definirane v točkah od 4. do 8. v okviru daljših procesov (min. 60 ur) in v različnih skupinah ter settingih.
 4. Znanja o metodah in tehnikah dela z ljudmi
  • Obvladovanje metod in tehnik svetovanja in poklicne refleksije
  • Veščine komunikacije
 5. Znanja o značilnostih organizacij ter njihovih strukturah in procesih
 6. Znanja iz psihodinamike ter medosebne in skupinske dinamike
 7. Znanja o teoriji supervizije in supervizijskem procesu
 8. Vključenost v metasupervizijski proces

Znanja dokazuje z ustreznimi potrdili in dokazili o uspešno zaključenih programih izobraževannja. Znanja od 4. do 8. točke obsegajo skupno najmanj 335 ur. Znanja morajo biti v posamičnih točkah primerljiva z verificiranim programom študija supervizije.

II. PRAKTIČNE IZKUŠNJE IN SEDANJA DEJAVNOST

Vsaj pet let izkušenj pri strokovnem delu z ljudmi individualno ali s skupinami.

Najmanj 60 ur supervizije, kjer je aktiven v supervizijskem procesu kot supervizant

Najmanj 3 leta izkušenj kot supervizor pri čemer ima opravljenih:

 • 90 srečanj, od katerih je vsaj 60 srečanj dokumentiranih (evalvacija, poročila, zapisniki)
 • ali 150 srečanj, od katerih je vsaj 40 srečanj dokumentiranih

V zadnjih dveh koledarskih letih vodenje vsaj enega supervizijskega procesa (min. 60ur)

V zadnjih petih letih vsaj eno leto vključenost v metasupervizijski/intervizijski proces (45 – 60 ur), kjer predeluje situacije iz lastnega supervizijskega dela.

Delovanje v skladu s profesionalnimi etičnimi načeli svojega poklica.

III. PISNI IZDELEK

Pisna dela (članki, seminarska dela ipd.) s področja teorije in raziskovanja supervizije v obsegu najmanj 30-40 strani, ki so (bila) objavljena ali javno predstavljena.

Kriteriji za pridobitev statusa supervizorja v angleščini: Criteria for supervisors1