Kriteriji DS za supervizorja

DRUŠTVO ZA SUPERVIZIJO

Kardeljeva pl. 16

1000 Ljubljana

 

KRITERIJI DRUŠTVA ZA SUPERVIZIJO, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SUPERVIZOR

Kriteriji Društva za supervizijo, ki jih mora izpolnjevati supervizor/ka, opredeljujejo osnovne pogoje, ki jih mora po mnenju Društva izpolnjevati supervizor/ka, da lahko kompetentno izvaja supervizijski proces. Kriteriji so usklajeni z mninimalnimi formalnimi standardi za izobraževanje supervizorjev/supervizork, sprejetimi na skupščini ANSE – Association of national organizations for supervision in Europe (September 2006).

Kriteriji so izdelani predvsem z namenom, da bi služili kot orientacija uporabnikom/cam supervizije pri izboru supervizorja/ke in ponuja možnost uporabnikom/cam supervizije, da se, kadar je to potrebno (na primer pred financiranjem), sklicujejo nanje.

Društvo za supervizijo priznava ustezno usposobljenost supervizorju/supervizorki, ki je :

 • zaključil/a v Sloveniji verificiran program supervizije
 • zaključil/a drug izobraževalni program iz supervizije, za katerega bo Društvo ugotovilo, da je ustrezen.

Društvo priznava ustrezno usposobljenost tudi tistim supervizorjem/kam, ki zadovoljujejo kriterije društva, pa niso zaključili nobenega v prejšnjem odstavku omenjenega usposabljanja. V takem primeru lahko Društvo na osnovi predložene dokumentacije izda mnenje o tem, da predlagatelj/ica izpolnjuje kriterije, ki jih mora po mnenju Društva izpolnjevati supervisor/ka in ga/jo registrira kot supervizorja/ko.

 1. ZNANJA (teoretična in izkustvena)
 2. Nivo izobrazbe: po bolonjski reformi dokončana 2. stopnja študija ali dokončana 1. stopnja in dokazani ekvivalent za 2.stopnjo
 3. Smer izobrazbe: Humanistična/družboslovna smer študija ali dokazani ekvivalent
 4. Kontinuirano izobraževanje za različne aktivnosti, definirane v točkah od 4. do 8. v okviru daljših procesov (min. 60 ur) in v različnih skupinah ter settingih.
 5. Znanja o metodah in tehnikah dela z ljudmi
  • Obvladovanje metod in tehnik svetovanja in poklicne refleksije
  • Veščine komunikacije
 6. Znanja o značilnostih organizacij ter njihovih strukturah in procesih
 7. Znanja iz psihodinamike ter medosebne in skupinske dinamike
 8. Znanja o teoriji supervizije in supervizijskem procesu
 9. Vključenost v metasupervizijski proces

Znanja dokazuje z ustreznimi potrdili in dokazili o uspešno zaključenih programih izobraževanja. Znanja od 4. do 8. točke obsegajo skupno najmanj 335 ur, od tega vsaj 100 ur znanj iz točke 6 ter 35 ur iz točke 7. Znanja morajo biti v posamičnih točkah primerljiva z verificiranim programom študija supervizije.

 1. PRAKTIČNE IZKUŠNJE IN SEDANJA DEJAVNOST
 2. Vsaj pet let izkušenj pri strokovnem delu z ljudmi individualno ali s skupinami.
 3. Najmanj 60 ur supervizije, kjer je aktiven v supervizijskem procesu kot supervizant
 4. Najmanj 3 leta izkušenj kot supervizor pri čemer ima opravljenih:
  1. 90 srečanj, od katerih je vsaj 60 srečanj dokumentiranih (evalvacija, poročila, zapisniki)
  2. ali 150 srečanj, od katerih je vsaj 40 srečanj dokumentiranih
 5. V zadnjih dveh koledarskih letih vodenje vsaj enega supervizijskega procesa (min. 60 ur)
 6. Vključenost v metasupervizijski/intervizijski proces, kjer predeluje situacije iz lastnega supervizijskega dela
 7. Delovanje v skladu s profesionalnimi etičnimi načeli svojega poklica.

III. PISNI IZDELEK

Pisna dela (članki, seminarska dela ipd.) s področja teorije in raziskovanja supervizije v obsegu najmanj 30 – 40 strani, ki so (bila) objavljena ali javno predstavljena.

Kriteriji za pridobitev statusa supervizorja v angleščini: Criteria for supervisors1

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno. Zaznamek za trajno povezavo.